Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Recent Submissions

 • To φαινόμενο «Brain – Drain» στην Ελλάδα 

  Begaj, Lumner (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-16)
  Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι το φαινόμενο ''brain drain''. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει εκτενώς τους σύγχρονους μελετητές (κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, πολιτικούς κ.α.) και κυρίως γιατί ...
 • Σύγκριση & ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ''BLUE STAR FERRIES N.A.E.'' & ''MINOAN LINES'' 

  Κωνσταντινάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-22)
  Σύγκριση και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταξυ των εταιριών ''BLUE STAR FERRIES N.A.E.'' & ''MINOAN LINES''. με χρήση αριθμοδεικτών και την ερμηνεία των οικονομικών τους στοιχείων. Επίσης αναλύεται ο κλάδος ...
 • Τα ΔΠΧΑ 1-16 και η αξία που αυτά προσδίδουν στις επιχειρήσεις 

  Πάλλας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09-10)
  Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και να αναδείξει τις επιπτώσεις που υπάρχουν κατά την εφαρμογή τους διεθνώς και στην Ελλάδα. Ως μεθοδολογία ακολουθείται η ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ναυτιλιακής εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ» για τα έτη 2015-2017 

  Ορφανός, Ορέστης - Ιωσήφ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-12)
  Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ» για τα έτη 2015-2017
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την χρήση αριθμοδεικτών της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

  Χαμπίπης, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-17)
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την χρήση αριθμοδεικτών. Η ανάλυση θα γίνει την τριετία 2015-2017 ώστε να προκύψουν ουσιώδη και αξιόπιστα συμπεράσματα για την πορεία της ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών «Cosmote Α.Ε. και Vodafone Α.Ε.Ε.Τ.» 2013-2017 

  Γάκιας, Ευγένιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Η πτυχιακή πραγματεύεται την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 2 μεγαλύτερων εταιρειών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα, της COSMOTE και της VODAFONE, μέσα από την χρήση των αριθμοδεικτών αποσκοπώντας στην εξέτασης ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της "DEMO ABEE" 

  Λαμπροπούλου, Ελισσάβετ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-01)
  Η εργασία με την οποία απασχολήθηκα έχει ως στόχο την παρουσίαση της επιχειρηματικότητας της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας DEMO AΒΕΕ και αναλύει πως με την επιτυχημένη δραστηριότητα της σε όλο τον κόσμο, κατάφερε να ...
 • Το δίκαιο ανταγωνισμού επιχειρήσεων 

  Αυγουστίνου, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-08-24)
  Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό, την ανάλυση του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινές αγορές. Επιπλέον παρουσιάζονται οι συνθήκες, κατά τις οποίες πρέπει να ενεργούν οι επιχειρήσεις, ...
 • Η Τράπεζα της Ελλάδος: δομή και λειτουργίες 

  Στρόμπλος, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε την κεντρική της Ελλάδος. Συγκεκριμένα στην πρώτη και δεύτερη ενότητα θα παρουσιάσουμε την δομή του τραπεζικού συστήματος και τα είδη των τραπεζών. Θα ακολουθήσει η ανάλυση των δραστηριοτήτων ...
 • Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα 

  Καπίνοβα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Η παρακάτω εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάλυση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος της Ελλάδας . Συγκεκριμένα η εργασία επικεντρώνεται στην φορολογία και τους φόρους που επιβάλλονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Λάλιζας Α.Ε. 

  Κεφαλίδης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-25)
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση της ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. Η ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1982 από τον Σταύρο Λάλιζα. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα γίνει με τη χρήση αριθμοδεικτών ...
 • H ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Λεοντής, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-17)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια περιγραφής της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αυτά μπορούν να καταγραφούν στα όρια μιας πτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή εξετάζει στο ...
 • Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας 

  Μπαραμπούτη, Νεκταρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
  Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την Επιτροπή της Βασιλείας, και τα κανονιστικά πλαίσια που αυτή έχει δημιουργήσει. Η Επιτροπή εμφανίστηκε το 1974, με σκοπό τη δημιουργία κοινών ρυθμιστικών πλαισίων εντός των κρατών ...
 • Φορολόγηση εμπορικών επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ 

  Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-16)
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, εξετάζονται θέματα φορολόγησης, τόσο των Ανώνυμων Εταιρειών όσο και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Είναι γνωστό πως τα τελευταία έτη με την ροή της οικονομικής κρίσης στην ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΒΙΟΦΩΣ 58 ΕΠΕ 

  Παπαδόπουλος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-29)
  Στην εργασία μου θα αναλύσω τις οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΦΩΣ 58 ΕΠΕ, με τη χρήση των αριθμοδεικτών για τις χρήσεις 2015,2016 και 2017.Επέλεξα προς ανάλυση την τελευταία τριετία για την εγκυρότερη ανάλυση των αποτελεσμάτων ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας Κωτσόβολος Α.Ε. 

  Κιούσης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. με τη χρήση αριθμοδεικτών. Ως εξωτερικοί αναλυτές επιλέξαμε να αναλύσουμε τις τελευταίες πέντε περιόδους ώστε η ανάλυση ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε. 

  Ilia, Enisel (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων, για την τριετία 2016-2018. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με την ...
 • Συμβολή της λειτουργίας της επιχείρησης <<AEGEAN AIRLINE>> στην ανάπτυξη του τουρισμού 

  Μιχαηλίδης, Χριστόφορος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019)
  Ο σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, εγγυείται στην καταγραφή και παρουσίαση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την συμβολή της λειτουργίας της επιχείρησης <<Aegean Αirline>> στην ανάπτυξη του τουρισμού. ...
 • Το management της εταιρίας PUBLIC 

  Δρόσου, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της οργάνωσης και του συστήματος διοίκησησς της εταιρίας Public προκειμένου να αναδειχτούν καλές πρακτικές και καινοτομίες.Στην πτυχιακή εργασία με θέμα: «το management ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"