Show simple item record

dc.contributor.advisorΣαλμόν, Ιωάννης
dc.contributor.authorΚουμανάκου, Πιπίτσα
dc.contributor.authorΠαπαϊωάννου, Ευφροσύνη
dc.date.accessioned2018-05-14T10:09:44Z
dc.date.available2018-05-14T10:09:44Z
dc.date.issued2018-03-28
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4308
dc.description.abstract«Εάν τα έθνη μοιράζονταν την εκπαίδευση, θα είχαμε μια πιο ενοποιημένη και συνεκτική παγκόσμια κοινότητα» (Gouthro, 2005, p.1 )Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων ή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, είναι το αναπόσπαστο κομμάτι της επιστήμης της Διοίκησης που ασχολείται με τον ανθρώπινο παράγοντα τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στην αλληλεπίδραση που ασκείται μέσα σε κάθε οργανισμό. Αυτή αφορά στην πρόβλεψη, τη στρατολόγηση, την επιλογή, την προσαρμογή, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας. Η συνεχής απαίτηση της εποχής μας για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επιτάσσει στους εκπαιδευτικούς την ανάγκη για καταγραφή και εξέταση της ποιότητας, αλλά και της αποτελεσματικότητάς τους, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους αλλά και των εκπαιδευτικών μονάδων, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις, τα βιώματα και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται του τρόπου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω αυτής της έρευνας, εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και τα σφάλματα πρακτικών που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν αλλά και να διαμορφωθούν καινοτόμες ιδέες και να υλοποιηθούν προτάσεις για την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκπαίδευση.Οι αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία αναμφίβολα επηρεάζουν την εκπαίδευση, ωθώντας στην ανεύρεση του καλύτερου τρόπου αξιοποίησης των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα και της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής.Με αυτό το κίνητρο, διεξήχθη και έρευνα που δόθηκε και απαντήθηκε από συναδέλφους – δασκάλους σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάμεσα σε σχολεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιείχαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά βασικές παραμέτρους της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως επιμόρφωση, συναισθηματική πληρότητα, αξιολόγηση, διοίκηση κ.λπ..Τόσο η ανάλυση των απαντήσεων όσο και τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη δυσπιστία σχετικά με την αξιοπιστία βασικών διοικητικών διαδικασιών όσο και τις αδυναμίες στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόρροια της απουσίας μιας ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης.Ωστόσο, έγινε προσπάθεια να προταθούν ιδέες και λύσεις για την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκπαίδευση, ώστε το σύστημα να επιλύει σταδιακά διάφορα θέματα που ανακύπτουν και να προνοεί ώστε να προλαμβάνει ζητήματα αξιοποιώντας τον ανθρώπινο παράγοντα στην εκπαίδευση.el
dc.format.extent268el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εκπαίδευσηel
dc.titleΔιαχείριση κι ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων σε οργανισμούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσηςel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣπυριδάκος, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΒρυζίδης, Λάζαρος
dc.contributor.masterΔιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
dc.subject.keywordΣτοχοθεσίαel
dc.subject.keywordΕκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΑνθρώπινοι πόροιel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση εκπαιδευτικού προσωπικούel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικοίel
dc.description.abstracttranslated«If nations shared education, we would have a more unified and a coherent global community» (Gouthro, 2005, p.1) Human Resource Management is an integral part of the science of management that deals with the human factor both in the workplace and in the interaction that exists within each organization. It concerns the prediction, recruitment, selection, adaptation, development and evaluation of the human resources of an organization, enterprise or service. The constant requirement of our time to improve the provision of education implies that teachers need to record and review their quality and effectiveness, their educational services as well as the educational units, not only nationally but also globally. The purpose of this paper was to investigate the views, practices and experiences of primary school teachers on issues related to how to manage human resources. Through this research we have identified the weaknesses and mistakes of past practices, as well as the development of innovative ideas and the implementation of proposals for the utilization of the human factor in education.Changes in society undoubtedly affect education, pushing for the best way to utilize modern methods of managing human factor and related logistics.With this motivation, colleagues - elementary school teachers, between public and private schools, also carried out a survey. These questionnaires contained questions aimed at investigating teachers' views on key aspects of Human Resource Management, such as training, emotional completeness, evaluation, administration, etc. Both the analysis of the responses and the results revealed distrust about the reliability of key administrative procedures and the weaknesses in primary school management, due to the absence of a holistic approach to the management of the human resources of education.However, an attempt was made to propose ideas and solutions for the utilization of the human factor in education so that the system can gradually solve various issues that arise and foresee to prevent issues exploiting the human factor in education.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"