Now showing items 1-20 of 30

  • To φαινόμενο «Brain – Drain» στην Ελλάδα 

   Begaj, Lumner (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-16)
   Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι το φαινόμενο ''brain drain''. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει εκτενώς τους σύγχρονους μελετητές (κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, πολιτικούς κ.α.) και κυρίως γιατί ...
  • Αγορές κεφαλαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης 

   Καραγιαννίδη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στις παρακάτω σελίδες θα αναπτυχθούν αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές και ιστορικές πληροφορίες για τον τομέα των Χρηματιστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «χρηματοοικονομικό ταξίδι» ξεκινάει με τις βασικές ορολογίες των ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οργανωτική δομή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδος (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

   Λάμπρου, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-08-23)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. μετά την καλλικρατική συνένωση. Η εργασίας αποτελείτε από 4 βασικά κεφάλαια. Ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Αφοί Σ. Χόντου καλλυντικά ΑΒΕΕ 

   Αλιάγα, Μαγδαληνή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Αντικείμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης η οποία τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση ...
  • Αποτύπωση και αξιολόγηση επιχείρησης ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 

   Καραλή, Ευαγγελία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
  • Γυναίκες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

   Μπλιάγκου, Ελισσάβετ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-23)
   Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας και το αντίκτυπο τους στον γυναικείο πληθυσμό. Καθώς επίσης και η ισότητα των ευκαιριών ανάμεσα στα δυο φύλα. Σκοπός της εργασίας είναι η παρατήρηση ...
  • Δημόσιες δαπάνες και κοινωνική ασφάλιση 

   Ιωακειμίδης, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-30)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δημόσιες δαπάνες καθώς και η σχέση τους με την κοινωνική ασφάλιση. Μέσα από την ανάλυση, ο αναγνώστης μπορεί να εκφέρει μια άποψη για το πώς κατανέμονται οι ...
  • Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων - Η εκπαίδευση ως επένδυση για την επιχείρηση 

   Βυλλιώτη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πλαίσια του ανταγωνισμού της ελεύθερης αγοράς μέσω της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά και στους ...
  • Εξαγωγές ως μορφή διεθνοποίησης των επιχειρήσεων 

   Τσέλου, Νικολέτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07)
   Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης επιτάχυνε και την εμφάνιση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και διαμόρφωσε το οικονομικό φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών διεθνώς. Οι κορεσμένες εγχώριες αγορές και ο αυξανόμενος ...
  • Εξέλιξη της ανεργίας στην Πολωνία την περίοδο από 1990 ως σήμερα 

   Matras, Kinga (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η εξέλιξη της ανεργίας την περίοδο από την κατάρρευση του κομμουνισμού το 1990 ως την «επέτειο» 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 στην Πολώνια. Στο πρώτο μέρος της εργασίας ...
  • Επιμόρφωση στον κλάδο της Ελληνικής Αστυνομίας 

   Ντούρος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-12)
   Τίτλος πτυχιακής εργασίας «Επιμόρφωση στον Κλάδο της Ελληνικής Αστυνομίας» Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το καίριο ζήτημα της επιμόρφωσης στον ευαίσθητο κλάδο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιμόρφωση αποτελεί μια διαδικασία ...
  • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

   Μετσαλίου, Λοριάν; Σιναναϊ, Γκεντιάν (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση για επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Η τάση αυτή έγκειται στο μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος που με τη σειρά του έχει επηρεάσει το μοντέλο λειτουργίας των ...
  • Η μίσθωση ως πηγή χρηματοδότησης 

   Παπαθανασίου, Σπυριδούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία , οι απαιτήσεις της επιστημονικής και τεχνικής προόδου σχετικά με την αντικατάσταση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η ανάγκη για πιο αποτελεσματική χρήση των ...
  • Η νομισματική πολιτική και η άσκηση της από τη Κεντρική Τράπεζα 

   Μανέ, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας είναι η αναφορά στο ευρύτερο πλαίσιο της εφαρμογής της Νομισματικής Πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ. Συγκεκριμένα, στη στρατηγική, στους στόχους που αποσκοπούν οι φορείς άσκησης, ...
  • Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις Βαλκανικές χώρες (1990-2015) 

   Πυλαρινός, Έβαν-Πάτρικ; Αλεξαντρίβσκι, Σεργίι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η διεξοδική ανάλυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις Βαλκανικές χώρες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις οικονομικές εξελίξεις των αντίστοιχων κρατών ώστε να ερμηνευτούν ...
  • Η φορολογική ηθική των νέων στην Ελλάδα 

   Ταρούσα, Αγγελίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη φορολογική ηθική των νέων Ελλήνων. Το θέμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διερεύνησης σε μια εποχή δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας. Η σημερινή κρίση είναι ...
  • Η χρηματοδοτική μίσθωση ως μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

   Βουγιουκλάκη, Ζωή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση μίας μεθόδου χρηματοδότησης, την χρηματοδοτική μίσθωση. Το leasing είναι μία επενδυτική επιλογή που βρίσκει αντίκρισμα τόσο στην διεθνή οικονομία όσο και στην ...
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο 

   Hasku, Entjola; Σαγκριώτη, Αγγελική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Πληροφορική Επανάσταση έχει ήδη αρχίσει να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, στα προϊόντα που αγοράζουμε, στην εργασία μας και γενικότερα στην κοινωνία και στην καθημερινή μας ζωή. ...
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

   Βασιλίου, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα από την ανάπτυξη και χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας για πολλά άτομα. Η ευρεία χρήση του αποτέλεσε ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"