Now showing items 20-39 of 39

  • Θεσμικά όργανα και ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Κουτσιουμάρη, Κανέλλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05-08)
   Η ιδέα για την ένωση της Ευρώπης δεν είναι καινούρια, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης από τον 14ο αιώνα κιόλας, σε συγγραφείς, ποιητές, φιλοσόφους καθώς και πολιτικούς, οι οποίοι προέβαλαν τα πλεονεκτήματά της και αγωνίστηκαν ...
  • Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.) και Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) 

   Υφαντής, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-08)
   Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ίδρυση μιας Ανώνυμης Εταιρίας και μιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης από νομικής πλευράς.
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση 

   Καρδάμης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Στη σύγχρονη εποχή, με τις ραγδαίες εξελίξεις, που ζούµε, καθηµερινά προκύπτουν διάφορα θέµατα, που προσφέρονται για έρευνα και µελέτη, όπως επί παραδείγµατι το οικονοµικό και φορολογικό σύστηµα κάθε χώρας. Ένα λοιπόν, από ...
  • Κεφαλαιουχικές εταιρείες 

   Παϊτέρη, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-23)
   Το υποκείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των κεφαλαιουχικών εταιριών. Πρωτίστως, γίνεται αναφορά στην κατηγορία των εταιριών, στις προσωπικές και στις κεφαλαιουχικές. Ενδιάμεσα γίνεται και μια σύντομη επισκόπηση ...
  • Κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Αθανασίου, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-12)
  • Ο θεσμός της διαμεσολάβησης ως μέσον επίλυσης εμπορικών διαφορών 

   Τσόγκα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05-07)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή ως μέσο επίλυσης εμπορικών διαφορών.
  • Οι μορφές της αγοράς και η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανταγωνισμό 

   Νομικού, Χρυσοβαλάντω (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-10)
   Η αγορά στην οποία προσφέρονται τα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι μεγάλη και μπορεί να αφορά τόσο την κάλυψη εθνικών αναγκών όσο και την κάλυψη αναγκών των ανθρώπων σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Κάθε επιχείρηση μοιάζει με ...
  • Οικονομικές ελευθερίες στην Ευρωπαική Ένωση 

   Ζαραφωνίτη, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-02)
   Η παρούσα εργασία εστιάζει στις Οικονομικές Ελευθερίες της Ε.Ε. στις διατάξεις που τις διέπουν και στους περιορισμούς που υπόκεινται. Ξεκινάει με μία αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ιδρυτές της, στην ιστορία της και ...
  • Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

   Νικολακόπουλος, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-14)
   Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των νομισματικών ενώσεων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Επιπλέον αναλύονται τα οφέλη που απολαμβάνουν οι χώρες που εντάσσονται σε μια νομισματική ένωση αλλά και τα ...
  • Οικονομική Νομισματική Ένωση και η σχέση της με την Ελλάδα 

   Παπακώστας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-01)
   Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής προσπαθούμε να δούμε την εξέλιξη της οικονομικής νομισματικής ένωσης στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και την σχέση της Ελλάδας με την ΟΝΕ ως κράτος μέλος. Η προσπάθεια για την δημιουργία της ...
  • Παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Κωνσταντινίδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-14)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί το κομμάτι έρευνας για τις κρατικές επιδοτήσεις αναφέροντας τι είναι, ποιες αρχές τις διέπουν, γιατί υπάρχουν και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί στο ...
  • Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες 

   Παπαντωνίου, Σέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστεί η βασική έννοια της εταιρίας, η διάκριση ως αστική η εμπορική και το σύστημα με τον οποίο γίνεται αυτή η διαλογή . Ακόμα γίνετε ο διαχωρισμός των προσωπικών εταιριών οπού βαρύνουσα ...
  • Σύγκριση εταιριών ΟΕ, ΑΕ και ΕΠΕ 

   Αμάφης, Φραντζέσκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Ανάπτυξη του κάθε είδους εταιρείας ξεχωριστά. Τα είδη εταιρειών που αναλύθηκαν είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία, η Ανώνυμη Εταιρεία και τέλος η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Τέλος υπήρχε και σύγκριση τους.
  • Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Ζαμπιαδάκη, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η εργασία αυτή αναφέρεται στα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εκτελεστικά όργανα, τα οποία λειτουργούν προς όφελος της, όμως κάθε όργανο αναφέρεται σε διαφορετικό τομέα και συμβάλλει ...
  • Τα όργανα διοικήσεως της ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε) 

   Σαρούκος, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-23)
  • Το δίκαιο ανταγωνισμού επιχειρήσεων 

   Αυγουστίνου, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-08-24)
   Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό, την ανάλυση του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινές αγορές. Επιπλέον παρουσιάζονται οι συνθήκες, κατά τις οποίες πρέπει να ενεργούν οι επιχειρήσεις, ...
  • Το δίκαιο που διέπει τα σωματεία και οι οικονομικές τους υποχρεώσεις 

   Ντέντε, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-02)
   Η παρούσα (πτυχιακή) εργασία γίνεται στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Για την συλλογή όλων των πληροφοριών κατέφυγα σε βιβλιοθήκες της ...
  • Το δκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Λιόντας, Ηρακλής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-22)
   Ο υγιής ανταγωνισμός στη μορφή της οικονομίας που υφίσταται στην αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή αλλά και στους καταναλωτές που αποτελούν το ...
  • Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας 

   Μπαραμπούτη, Νεκταρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
   Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την Επιτροπή της Βασιλείας, και τα κανονιστικά πλαίσια που αυτή έχει δημιουργήσει. Η Επιτροπή εμφανίστηκε το 1974, με σκοπό τη δημιουργία κοινών ρυθμιστικών πλαισίων εντός των κρατών ...
  • Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονες τραπεζικές συμβάσεις 

   Παππά, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
   Ο τραπεζικός τομέας συνιστά έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες της οικονομίας μιας χώρας. Το τραπεζικό σύστημα είναι ο «βασικός πυλώνας» του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας. Για να καθίσταται ισχυρή μια ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"