Show simple item record

Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη στους οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

dc.contributor.advisorΝτάνος, Αναστάσιος
dc.contributor.authorΛυγερού, Ιουλιανή
dc.date.accessioned2018-05-18T08:04:07Z
dc.date.available2018-05-18T08:04:07Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4328
dc.description.abstractΗ ηγεσία είναι μια δυναμική κατάσταση, που ποικίλλει ανάλογα με τις καταστάσεις και τις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σε έναν οργανισμό και που διαμορφώνουν ανάλογα τη συμπεριφορά των ηγετών και των υφισταμένων τους. (Ζαβλανός 2002) Σημαντική παράμετρος της άσκησης της ηγεσίας αποτελεί η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί άτομα και καταστάσεις και να διαθέτει Συναισθηματική Νοημοσύνη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηγεσίας σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα των Αθηνών. Έγινε προσπάθεια κριτικής προσέγγισης του ρόλου που διαδραματίζει η ηγεσία και η Συναισθηματική Νοημοσύνη στους Οργανισμούς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Ειδικότερα, η καταγραφή και ανάλυση των θεωριών που αφορούν την ηγεσία, των θεμελιωδών στοιχείων που την απαρτίζουν, η παρουσίαση των μοντέλων ηγεσίας και η αποτύπωση των χαρακτηριστικών ενός ηγέτη. Παράλληλα διερευνήθηκε ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη, τα θεωρητικά μοντέλα της και οι παράγοντες που την αποτελούν. Επιπρόσθετα αποτυπώθηκαν οι γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας που είτε ασκούν ηγεσία, είτε υπόκεινται σε ηγετικά πρότυπα μέσα σε αντίστοιχα εργασιακά περιβάλλοντα. Από την ανάλυση της μελέτης βρέθηκε ότι, υπάρχει στατιστικά ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας και των υποκλιμάκων, της Εξιδανικευμένης επιρροής - συμπεριφοράς, της Εξιδανικευμένης επιρροής, της Εμψυχωτικής κινητοποίησης, της Διανοητικής διέγερσης και της Εξατομικευμένης εξέτασης. Οι ηγέτες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το μετασχηματιστικό τύπο ηγεσίας, παρέχουν ευκαιρίες, υποστήριξη για ατομική ανάπτυξη των συνεργατών τους και αναπτύσσουν την οργανωσιακή κουλτούρα με τεχνικές που επιτυγχάνουν την ικανοποίηση των αναγκών των συνεργατών τους. Επίσης ότι, η Παθητική - η προς αποφυγή ηγεσία δεν σχετίζεται με τους δείκτες συναισθηματικότητας και δεν αποτελεί το στυλ ηγεσίας που επιλέγεται από τους συμμετέχοντες καθώς το 69% του δείγματος διαφωνεί με αυτό τον τρόπο άσκησης διοίκησης. Η έρευνα για τη σχέση των στυλ ηγεσίας και συναισθηματικής νοημοσύνης στους οργανισμούς υγείας, είναι απαιτητή για να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αποτελεσματικότερη ηγεσία, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία πρόσφορων συνθηκών, που θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη και συνειδητή εργασία των εργαζομένων (Ντάνος 2015).el
dc.format.extent86el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.publisherΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Ηγεσίαel
dc.titleΗγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη στους οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιαςel
dc.title.alternativeLeadership and emotional intelligence in the health and welfare organizationsel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΛαβράνος, Γιάγκος
dc.contributor.masterΔιοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιαςel
dc.subject.keywordΗγεσίαel
dc.subject.keywordΣυναισθηματική νοημοσύνηel
dc.subject.keywordΕπαγγελματίες υγείαςel
dc.description.abstracttranslatedLeadership is a dynamic situation that varies according to the situations and changes that take place within an organization, which also shape the behavior of the leaders and their subordinates accordingly. An important aspect of leadership is the ability of a person to understand individuals and situations and to have emotional intelligence. The purpose of this study is to investigate the relationship between emotional intelligence and leadership in health professionals working in public and private hospitals in Athens. An attempt was made to critically approach the role of Leadership and Emotional Intelligence in Health and Social Welfare Organizations. In particular, the attempt involves the recording and analysis of leadership theories, the fundamental elements that make it up, the presentation of leadership models and the illustration of the characteristics of a leader. At the same time, the term Emotional Intelligence, its theoretical models and the factors that constitute it were also investigated. In addition, the knowledge, attitudes and perceptions of health professionals who either practice leadership or are subject to leadership standards in their respective work environments were discussed. From the analysis of the study it was found that there is a statistically strong positive correlation between Transformational Leadership and subscales, Ideal influence - behavior, Ideal influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and personalized assessment. Leaders who choose to use the transformational leadership style provide opportunities, support for the individual development of their colleagues, and develop the organizational culture with techniques that meet the needs of their colleagues. Also, Passive – avoidance leadership is not related to the indicators of emotionality and is not the leadership style chosen by the participants since 69% of the sample disagrees with this management style. Research into the relationship between leadership styles and emotional intelligence in health organizations is needed to provide a comprehensive picture of the contribution of emotional intelligence to the more effective leadership, the goal of which is to create appropriate conditions that will lead employees to a more efficient and conscious work.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"