Show simple item record

Η δράση και η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών επί των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2009-2014

dc.contributor.advisorΠαπαηλίας, Θεόδωρος
dc.contributor.authorΧρυσίλη, Ελένη
dc.date.accessioned2018-05-03T06:40:55Z
dc.date.available2018-05-03T06:40:55Z
dc.date.issued2017-01-27
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4228
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Α.Ε.Ι. Τ.Τ. Πειραιά, «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», επιχειρείται μια εκτενής ανάλυση της δράσης και της αποτελεσματικότητας των κύριων ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, για την χρονική περίοδο 2009 - 2014. Αναλυτικότερα, το εύρος του αντικείμενου της εργασίας επικεντρώνεται στην ανάλυση των αρμοδιοτήτων, του έργου, αλλά και στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, ή μη, των πλέον σημαντικότερων δημόσιων θεσμοθετημένων οργάνων, τα οποία ασκούν τον δημοσιονομικό έλεγχο στη χώρα μας, ήτοι το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής Ελ.Συν.) και το Υπουργείο Οικονομικών (εφεξής Υπ.Οικ.). Για την πληρέστερη ανάλυση του θέματος παρατίθενται πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία, για τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διαβιεί η χώρα μας κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Προς αυτή την κατεύθυνση αναδεικνύονται οι εκτεταμένες διαρθρωτικές αδυναμίες ως προς τη διαχείριση των δημοσίων δαπανών για τη λειτουργία του κράτους, αλλά πρωτίστως υπογραμμίζεται ότι η διόγκωση του δημοσίου χρέους και η εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα στην εσωτερική ζωή της Ελλάδας, οικονομικής και πολιτικής, δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Περαιτέρω, η ανάλυση επικεντρώνεται στην παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, τα οποία αποκρυσταλλώνουν το ρόλο, τη σημαντικότητα και τη σκοπιμότητα του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, με κύριο στόχο την ανάδειξη ως αδήριτης ανάγκης την ενδυνάμωση του ρόλου των ως άνω φορέων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής στρατηγικής για την εξυγίανσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και της επανόδου της χώρας μας σε ρυθμούς οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας. Εν ολίγοις, η εργασία αυτή δεν έχει στόχο να αποτελέσει μια εξαντλητική παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των υπό εξέταση ελεγκτικών μηχανισμών, δεδομένου ότι έχουν ήδη αναδειχθεί κατά το παρελθόν (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, επιστημονικές εργασίες, κ.ο.κ.). Μοναδική φιλοδοξία αποτελεί η απόδοση μιας μερικής έστω εικόνας για την κατάδειξη της αναγκαιότητας ενδυνάμωσης του ρόλου του δημοσιονομικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών και της σημαντικότητας αξιοποίησής του στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του κράτους για την απομείωση του χρέους. Προς επίρρωση των ανωτέρω, το ερευνητικό μέρος της εργασίας αναμένεται να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με: α) το βαθμό αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος ελεγκτικού μηχανισμού β) το βαθμό συσχέτισης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών με το συνεχώς αυξανόμενο χρέος και γ) τη δυνατότητα αξιοποίησης των ελεγκτικών εργαλείων /μηχανισμών για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού ελέγχου και τη συνδρομή του στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής «ακαμψίας» της χώρας μας και τον απεγκλωβισμό της από τις μνημονιακές υποχρεώσεις.el
dc.format.extent236el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Δημόσια Οικονομικάel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Ελεγκτική
dc.titleΗ δράση και η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών επί των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2009-2014el
dc.title.alternativeThe operation and effectiveness of the main audit mechanisms of public expenditure in Greece, during the period of 2009 - 2014el
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΧατζηδήμα, Σταματίνα
dc.contributor.committeeΧυζ, Αλίνα
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.subject.keywordΕλεγκτικό Συνέδριοel
dc.subject.keywordΥπουργείο Οικονομικώνel
dc.subject.keywordΔημοσιονομικός έλεγχοςel
dc.subject.keywordΔημόσιο χρέοςel
dc.subject.keywordΕλεγκτικός μηχανισμόςel
dc.subject.keywordΔημόσιες δαπάνεςel
dc.description.abstracttranslatedIn this study, prepared in the framework of Master Degree in Public Economics and Policy of the T.E.I. of Piraeus is attempted a comprehensive analysis for the operation and effectiveness of the main audit mechanisms of public expenditure in Greece, during the period of 2009 - 2014. Specifically, the scope of this project is focused on the analysis of responsibilities and actions and as well as to investigate the effectiveness of the most important public statutory bodies which perform financial audit in Greece, namely the Court of Audit and the Ministry of Finance. Furthermore, this paper provides information and financial data for the exceptionally adverse economic living circumstances of our country during the above-mentioned period. In this direction, the extensive structural weaknesses in public expenditure management is highlighted but above all the paper puts emphasis on the accumulation of public debt in combination with the interference of the international community in the internal economic and political issues of Greece- not a recent phenomenon. For a more thorough analysis of this issue, financial data and figures stress the role, the significance and feasibility of public expenditure audit, focusing on the imperious need to strengthen the role of the abovementioned bodies in the context of fiscal consolidation in order to assist the country’s return to economic stability and social welfare. In support thereof, the research part of this thesis is expected to draw conclusions concerning: a) the degree of the existing audit mechanism’s effectiveness b) the degree of correlation of the audit mechanism’s effectiveness with the constantly increasing debt and c) the possibility of using audit tools / mechanisms aiming at restoring confidence, enabling the return of our country economy to sustainable growth and escaping the debt gap. In short, this thesis is not an exhaustive description of the nature and operation of the abovementioned audit mechanisms, as already identified in the past (literature, articles, papers, etc.). Its sole ambition is to provide an overall picture of the necessity to strengthen the role of public expenditure audit and its significant importance within the overall state’s effort in reducing the public debt.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"