Show simple item record

Συγκριτική μελέτη εφαρμογής μεθόδων ελέγχου πνευματικού συστήματος σε περιβάλλον προσομοίωσης

dc.contributor.advisorΔρόσος, Χρήστος
dc.contributor.authorΝτίμερη, Ελένη
dc.date.accessioned2017-11-06T08:41:39Z
dc.date.available2017-11-06T08:41:39Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3866
dc.description.abstractΜε γνώμονα τους ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας στην σημερινή εποχή, έχει σημειωθεί μια αδιάκοπη προσπάθεια να εισαχθούν στην καθημερινότητα τεχνολογικά επιτεύγματα ούτως ώστε να καλυφθούν καλύτερα, ευκολότερα και πιο οικονομικά οι ανθρώπινες ανάγκες. Ειδικότερα στον τομέα της βιομηχανίας, της έρευνας και των εφαρμογών παρατηρήθηκε η ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων προσομοίωσης, καθώς προσφέρουν ασφάλεια σε τυχόν σφάλματα, μειώνουν το κόστος και είναι προσιτά ως προς τη χρήση σε επαγγελματίες και σπουδαστές ανώτερης εκπαίδευσης. Στην παρούσα διατριβή θα παρουσιαστεί η μελέτη εφαρμογής μεθόδων ελέγχου πνευματικού συστήματος σε περιβάλλον προσομοίωσης. Επιπροσθέτως, θα αναλυθεί και θα περιγραφεί η λειτουργία του συγκεκριμένου πνευματικού συστήματος καθώς και όλοι οι μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό. Το αντικείμενο της μελέτης, το οποίο εμπίπτει με το Π.Μ.Σ, δεδομένου ότι πραγματεύεται σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών αυτοματισμού, θα προσπαθήσει να καλύψει ερωτήματα όπως εάν οι συγκεκριμένοι μέθοδοι ελέγχου είναι κατάλληλοι και αποτελεσματικοί για το πνευματικό σύστημα όπου μελετάται, και κυρίως πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση ενός πίνακα αντιστοίχισης Ασαφούς ελεγκτή (Fuzzy) με Αναλογικό-Ολοκληρωτικό-Διαφορικό ελεγκτή (PID). Για τη χρήση του συγκεκριμένου πίνακα στο πνευματικό σύστημα της παρούσας μελέτης δεν έχουν εξαχθεί αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν τον κύριο σκοπό αυτής της διατριβής, σε μια προσπάθεια οι παραπάνω εφαρμογές να πραγματοποιούν τον έλεγχο του συστήματος. Το κυρίως μέρος της μελέτης θα επεξηγεί τον σχεδιασμό του συστήματος καθώς επίσης το είδος των ελεγκτών και του πίνακα αντιστοίχησης. Ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας μεταξύ του πνευματικού συστήματος, των μεθόδων ελέγχου και του πίνακα, στο περιβάλλον προσομοίωσης θα παρουσιαστούν αναλυτικά, ενώ από όλα τα ανωτέρω θα προκύψουν τα συμπεράσματα χρήσης των συγκεκριμένων μεθόδων ελέγχου, θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους και ταυτόχρονα θα προταθούν βελτιστοποιήσεις έτσι ώστε να επεκταθούν περαιτέρω τα οφέλη από την λειτουργία τους. Ως πιθανό αποτελέσμα της χρήσης των παραπάνω μεθόδων αναμένεται να προκύψει η επίτευξη του βέλτιστου και αποδοτικότερου ελέγχου του συστήματος. Υπολογίζεται ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών, δεδομένου ότι η συλλογή βιβλιογραφίας από το διαδίκτυο θα συνοδευτεί από την υλοποίηση του συστήματος και των μεθόδων ελέγχου του στο περιβάλλον προσομοίωσης. Κατά τον τελευταίο (τέταρτο) μήνα θα πραγματοποιηθεί η συγγραφή της διατριβής και οι διορθώσεις αυτής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.el
dc.format.extent90el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Αυτόματος Έλεγχος::Πνευματικός Έλεγχοςel
dc.titleΣυγκριτική μελέτη εφαρμογής μεθόδων ελέγχου πνευματικού συστήματος σε περιβάλλον προσομοίωσηςel
dc.title.alternativeComparative study of control methods’s application for pneumatic system in simulation environmentel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσελές, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΑλαφοδήμος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΔρόσος, Χρήστος
dc.contributor.masterΑυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιώνel
dc.subject.keywordΠνευματικά συστήματαel
dc.subject.keywordSimulinkel
dc.subject.keywordΕλεγκτής Fuzzyel
dc.subject.keywordΕλεγκτές PIDel
dc.subject.keywordΠροσομοίωσηel
dc.description.abstracttranslatedIn light of the rapid rates of technology development in our times, there has been a continuous effort to introduce everyday technological advances in order to cover better, easier and more economically human needs. Especially in the sector of industry, research and applications, the need for simulation programs was seen as offering security to errors, reduce costs and they are accessible to use by professionals and higher education students. This thesis will present the study of control methods’s application for pneumatic system in simulation environment. In addition, it will analyze and describe the operation of the pneumatic system and all the testing methods used in it. The object of the study, which comes with MSc, since it deals with modern automation technology applications, will try to cover questions such as whether these control methods are appropriate and effective for the pneumatic system which is studied, and especially how effective it is the use of a Lookup table to Implement Fuzzy controller(Fuzzy) with Proportional-Integral-Differential controller (PID).For the use of this Lookup table in the pneumatic system of the present study, results have not been extracted to date. These two events are the main purpose of this thesis, in an attempt to perform control of the system on the applications above. The main part of the study will explain the design of the system as well as the type of controllers and the Lookup table. The way of connecting and operating among the pneumatic system, the control methods and the Lookup table, in the simulation environment will be presented in detail, while all this will emerge the conclusions of use specific control methods, the advantages and disadvantages will be discussed and both will be proposed optimizations to further expanding benefits of their operation. As a possible result of using these methods, will occur to achieve the optimal and efficient control of the system. It is estimated that the study will be completed within four months, since the collection of literature from the internet will be accompanied by the implementation of the system and the methods of control in the simulation environment. During the last (fourth) month the writing of the thesis will take place and also corrections in cooperation with the supervisor.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"