Show simple item record

Ελεγχος οικονομικών μονάδων στον εγχώριο και διεθνή επιχειρησιακό χώρο: Αποτελέσματα εφαρμογής των Δ.Λ.Π στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

dc.contributor.advisorΓαρουφάλης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΚολλάρου, Παρασκευή
dc.date.accessioned2017-03-06T15:05:12Z
dc.date.available2017-03-06T15:05:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3306
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση του ελέγχου των ελληνικών οικονομικών μονάδων από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και η διερεύνηση του ρόλου των ΔΛΠ (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) στην σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών τους καταστάσεων. Η μελέτη ξεκινά με την εισαγωγή στα ΔΛΠ, από τον σκοπό δημιουργίας τους και τα αρμόδια όργανα για την κατάρτισή τους, έως τα οφέλη και τους κινδύνους που συνεπάγεται η εφαρμογή τους. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο και οι γενικές αρχές που διέπουν τα ΔΛΠ, ενώ αναλύονται τα βασικότερα από αυτά, όπως για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, τις λογιστικές πολιτικές και τις μεταβολές σε αυτά. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας συνεχίζει με την αναφορά στον ρόλο και την έννοια της ελεγκτικής και τις διακρίσεις της, εστιάζοντας στον εξωτερικό έλεγχο (έλεγχος των ορκωτών λογιστών) και στις γενικές αρχές και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όσον αφορά τους γενικούς στόχους που έχουν τεθεί, την τεκμηρίωση του ελέγχου και τη διαμόρφωση γνώμης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους ακολουθεί διεξαγωγή έρευνας στις εισηγμένες εταιρείες, του κλάδου των κατασκευών και των υλικών κατασκευών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την περίοδο 2005-2014, της οποίας σκοπός είναι τόσο η διερεύνηση του βαθμού ικανότητας συμμόρφωσης και ανταπόκρισης αυτών των εταιρειών στις νέες απαιτήσεις των ΔΛΠ και των ΔΠΧΑ αντίστοιχα, όσο και στην παροχή αξιόπιστων λογιστικών πληροφοριών μέσα από τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών. Η μελέτη των εκθέσεων ελέγχου των εταιρειών αποκαλύπτει, εκτός από τον βαθμό συμβολής του εξωτερικού ελέγχου στην πληροφόρηση και θέματα που άπτονται του τρόπου εφαρμογής των ΔΛΠ από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και τυχόν προβλήματα του κλάδου. Συνεπώς, στην μελέτη περίπτωσης που αναλύεται στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται εκτός από τον σκοπό, τη μεθοδολογία και το δείγμα της έρευνας, τα αποτελέσματά της τόσο ανά έτος όσο και διαχρονικά. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των συμπερασμάτων τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους. Πιο συγκεκριμένα, από την μελέτη των πορισμάτων των εξωτερικών ελέγχων, διαπιστώθηκε όχι μόνο ο μεγάλος βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου στις απαιτήσεις των ΔΛΠ και ΔΠΧΑ αλλά και σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την λειτουργία των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κλάδος βιώνει ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα, που απορρέουν από τη γενικότερη δυσμενή οικονομική συγκυρία και την οικονομική κρίση, καταλήγοντας τελικά στο βασικό συμπέρασμα ότι ο ρόλος των εξωτερικών ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο ελέγχου αλλά μια σημαντική πηγή άντλησης ουσιωδών πληροφοριών, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά και κατανοητά, παρέχοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζοντας θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τέλος, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη του θέματος είναι η παρουσίαση στοιχείων της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας σχετικών με το θέμα, που θα συμβάλλουν στη πλήρη κατανόησή του, ενώ η διεξαγωγή της έρευνας αφορά εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εστιάζοντας στον κατασκευαστικό κλάδο προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί το δείγμα της έρευνας. Συνεπώς, η εξαγωγή δεδομένων έγινε από την διαδικτυακή ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα έτη από το 2005 έως το 2014.el
dc.format.extent88el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Ελεγκτικήel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Λογιστική - Πρότυπαel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Οικονομικές Καταστάσειςel
dc.titleΕλεγχος οικονομικών μονάδων στον εγχώριο και διεθνή επιχειρησιακό χώρο: Αποτελέσματα εφαρμογής των Δ.Λ.Π στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεωνel
dc.title.alternativeAudit financial control of the Greek and international economic entities by the certified auditors: the role of the IAS in the preparation and publication of their financial statements and balance sheetsel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΓαρουφάλης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΝτάνος, Αναστάσιος
dc.contributor.committeeΧαλικιάς, Μιλτιάδης
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΕλληνικές επιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΣώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστώνel
dc.subject.keywordΔιεθνή λογιστικά πρότυπαel
dc.subject.keywordΔιεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράςel
dc.subject.keywordΟικονομικές καταστάσειςel
dc.subject.keywordΚατασκευαστικός κλάδοςel
dc.subject.keywordΧρηματιστήριο Αθηνώνel
dc.subject.keywordΕλεγκτικήel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the present study is to analyze the audit financial control of the Greek economic entities by the certified auditors and investigate the role of the IAS in the preparation and publication of their financial statements and balance sheets. The study begins with an introduction to the IAS, fromthe purpose of creation and the competent bodies for their setting up so as the benefits and risks associated with their implementation. It, presents the conceptual framework and general principles governing the IAS whereas analyzes the main of them, such as the presentation of financial statements, accounting policies and changes in them. The theoretical part of the work, continues with a reference to the role and the notion of auditing and its discrimination, focusing on the external audit (audit accountants) as well the general principles and responsibilities derived from it. The fifth chapter analyzes the International Auditing Standards, regarding the general objectives set, documentation audit and formulatethe opinion of the certified auditors. After completion of the theoretical part, following an investigation (practical part) on the AthensStock Exchangelisted companies, on theconstructionand building materials for the period 2005 – 2014,whereas its purpose is to investigate the sector’s degree of compliance and response capacity of these companies to the new requirement of IAS and IFRS respectively, as well as the provision of reliable accounting information through the reports of certified auditors. The study and the interpretation of the companies audit reports, reveals the importance of the contribution of audit to inform the stakeholders, to provide issues related to the mode execution of IAS by Greek companies, as well as any problems at construction sector. Therefore, in the case studywhich is analyzed in the sixth chapter, it is presented the purpose, the methodology and the survey sample, furthermore the results per each year and throughout the years. The study concludes with a summary of the conclusions both the theoretical and the practical ones. More specifically, by studying the audit corollaries of thecertified auditors, it was found a high conformity degree in the construction industry enterprises relatedto the rules of IAS and IFRS and other points which have particular interest for the operation of companies, despite the fact that the construction industry is faces significant and meaningful problems, deriving from the general economic downturn and crisis, leading eventually to the basic conclusion that the role of certified auditors, is not only an audit instrument, but also an essential source of information for stakeholders,which are presented concisely and with a comprehensible wayby providing a clear view of the financial statements such as quality giving emphasis on issues requiring special attention. Finally, the methodology chosen for the development issue, is the presentation of the literature data and articles,which are related to the topic set forth in this thesis and contribute to completely understanding of the issue , while the conduct of research concering companies listed on the Athens Stock Exchange focusing on the construction industry in order to concrete the research sample.Accordingly, thedata deriving were taken by the website of the Athens Stock Exchange for the period 2005 to 2014.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"