Now showing items 1-20 of 48

  • Critical analysis of the charterer's obligation to pay the agreed hire on time 

   Μαζαράκης, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Maritime industry constitutes a capital-intensive business which includes high value contracts. The fact that there are sizable time-lag effects for the construction of new vessels and also market sentiment effects, makes ...
  • Single window στη ναυτιλία 

   Παπαδάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση και τρόπο λειτουργίας single window συστημάτων. Ένα σύστημα single window στη ναυτιλία έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις ναυτιλιακές ...
  • Ανάλυση και πρόβλεψη του δείκτη ναυλαγοράς Baltic Dry Index με τη χρήση εργαλείων Data Mining 

   Σιγάλας, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-21)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η κατανόηση του συστήματος της ναυλαγοράς, και πιο συγκεκριμένα αυτής των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών χαρακτηρίζεται ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ναυτιλιακής εταιρείας HELLENIC SEAWAYS 

   Μουστόγιαννης, Κυριάκος; Βογιατζή, Αλεξία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-21)
   Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε τι ακριβώς είναι η λογιστική σαν «επιστήμη», με τι ασχολείται και που μας χρησιμεύει σε μια εταιρεία. Επίσης εξηγούμε τι είναι ανάλυση χρηματοοικονομικών ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ναυτιλιακής εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ» για τα έτη 2015-2017 

   Ορφανός, Ορέστης - Ιωσήφ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-12)
   Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ» για τα έτη 2015-2017
  • Ανθρώπινη αξιοπιστία στη ναυτιλία 

   Βαϊσμένου, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση της ανθρώπινης αξιοπιστίας στη Ναυτιλία. Ο Ναυτιλιακός τομέας παραμένει στη χώρα μας ένας εκ των ασφαλέστερων, με τα ολιγάριθμα όμως ατυχήματα που προκαλούνται κάθε χρόνο να ...
  • Ασφάλεια κυβερνοχώρου στη ναυτιλία 

   Δημακοπούλου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στον κόσμο της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, η ανάγκη για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται. Ο επιχειρησιακός κόσμος δείχνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ...
  • Δεδομένα μεγάλης κλίμακας στη ναυτιλία 

   Βαίτσος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής αναδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τις επιχειρήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές τάσεις της σύγχρονης εποχής είναι η αξιοποίηση εξελιγμένων ...
  • Διαδικασία κοστολόγησης ναυτιλιακών προϊόντων 

   Δήμας, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των διαδικασιών κοστολόγησης των ναυτιλιακών προϊόντων, με βάση τις αρχές της λογιστικής κόστους και της διοικητική λογιστικής. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος, η ...
  • Επιτυχημένη υλοποίηση συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στον κλάδο της ναυτιλίας 

   Στασίνη, Αργυρώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες και επικίνδυνες βιομηχανίες παγκοσμίως, με υψηλά ποσοστά εμφάνισης ατυχημάτων. Για αυτόν τον λόγο, τα ζητήματα της ασφάλειας και της ποιότητας είναι καίριας σημασίας ...
  • Εργαλείο ελέγχου πληροφοριών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) με εφαρμογή σε ειδικές ομάδες 

   Βουρνά, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και την ανάλυση συναισθημάτων. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και στην ανάλυση των συναισθημάτων που προκύπτει από την ...
  • Εργασιακές σχέσεις στη ναυτιλία και ναυτικά ατυχήματα 

   Φραγκούλης, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αναφέρονται τα ναυτικά ατυχήματα με την ανάλυσή τους ενώ στο δεύτερο η σημασία του ανθρωπίνου παράγοντα. Και στα δύο μέρη γίνεται λόγος για το ναυτικό ατύχημα που κυρίως ...
  • Η ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και η συμβολή της στην εθνική οικονομία 

   Τσάνε, Εγκλαντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Στόχος της εν λόγω μελέτης και εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά την επιρροή της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία της Ελλάδας. Πρώτον, πρέπει να αναφερθεί πως η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ουσιαστικά ...
  • Η εξέλιξη της Χίου 

   Μπαλαμπάνη, Ιωάννα; Αργυρούδη, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-24)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξερεύνηση και παρουσίαση για την εξέλιξη που έχει ο νομός της Χίου. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα δοθεί μια γενική εικόνα σε κάποιον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το νησί να μάθει για ...
  • Η επέκταση των ειδικών τελωνειακών καθεστώτων για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών logistics 

   Στεφανή, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Οι εξελίξεις στον τομέα των Logistics και στο περιβάλλον των λιμένων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη στο να γίνουν τα λιμάνια μέρος του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.[7] ...
  • Η επίδραση του Μακιαβελικού μοντέλου ηγεσίας στην προώθηση της οργανωσιακής αλλαγής στον ναυτιλιακό κλάδο 

   Ζυμαράκος, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται ο συσχετισμός της Μακιαβελικής σκέψης με το σύγχρονο Management και εν γένει με τον τομέα των επιχειρήσεων. Δίνεται έμφαση στις αντιλήψεις και τις θεωρήσεις που πηγάζουν από τη Μακιαβελική ...
  • Η κόπωση των ναυτικών στην ποντοπόρο ναυτιλία 

   Χατζηδάκης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ναυτιλία, αποτελεί ένα κλάδο εξαιρετικά προσοδοφόρο τόσο για τους ιδιοκτήτες των πλοίων όσο και για τους ναυτικούς και το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Συνώνυμα της λέξης ναυτικός αποτελεί η κόπωση, η ...
  • Η κρίση στη ναυτιλία από το 2008 (ελληνικός χώρος) 

   Θάνου, Άντα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η κρίση της Ελληνικής ναυτιλίας από το 2008. Έτσι, αφού παρατίθεται η σημαντικότητα της ναυτιλίας για την οικονομία, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ελληνικής ...
  • Η Ναυτιλία στη ψηφιακή εποχή 

   Τερψίδη, Φανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί από τη ναυτιλιακή βιομηχανία να μετακινηθεί από το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης δυναμικότητας σε αυτό που θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους χρήστες. Σκοπός της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"