• Η λογιστική του δεδουλευμένου στο δημόσιο τομέα 

      Καραγιάννης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
      Σύμφωνα με τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, τα έσοδα παρουσιάζονται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όταν κερδίζονται. Το αποτέλεσμα της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση είναι μια κατάσταση λογαριασμού των αποτελεσμάτων ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"